Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


IQOS - sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija


IQOS (Information and Queue organization system) je sistem za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama. IQOS predstavlja tehničko rešenje za duge redove u čekaonicama, i omogućava klijentima i službenicima radnu atmosferu bez gužve, stresa i visoko tehnološki organizovan način obavljanja posla sa ravnomernom raspodelom posla među radnicima.
Prednosti:
 • Multijezičnost (svi meniji, listići, dijalozi i softver imaju mogućnost izbora jezika)
 • Garantuje poverljivost informacija na šalteru
 • Uređaj je u potpunosti modularan (i hardver i softver)
 • Ekran osetljiv na dodir (touch screen) na korisničkom pultu (terminalu)
 • Intuitivan i veoma jednostavan interfejs terminala
 • Fleksibilan interfejs terminala sa mogućnostima prilagođenja dizajna klijentima
 • Mogućnost prilagođenja dizajna samog terminala
 • Kontrolisanje velikog broja šaltera (127 šaltera na jednom kontroleru)
 • Glasovna podrška za automatsko prozivanje sledećeg u redu
 • Veliki i jasno čitljivi šalterski displeji
 • Jednostavo korišćenje upravljačke konzole
 • Štampanje tiketa i potrebnih informacija
 • Lako podešavanje sistema kroz aplikaciju za administriranje
 • Generisanje izveštaja pomoću kojih je moguće pratiti i analizirati, a samim tim i unaprediti poslovni proces
IQOS (Information and Queue organization system) je sistem za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama. IQOS predstavlja tehničko rešenje za duge redove u čekaonicama, i omogućava klijentima i službenicima radnu atmosferu bez gužve, stresa i visoko tehnološki organizovan način obavljanja posla sa ravnomernom raspodelom posla među radnicima.

Sistem omogućuje:

 • Razrešenje gužve i stresa u čekaonicama,
 • Pružanje informacija korisnicima,
 • Garantuje poverljivost informacija na šalteru,
 • Nema stresa za klijenta: jedna usluga ima jedan red čekanja,
 • Svi meniji, listići, dijalozi i softver imaju mogućnost izbora jezika,
 • Razvijeni su dodatni softverski moduli i usluge (pregled na nacionalnom nivou, SMS obaveštenja...),
 • Uređaj je u potpunosti modularan (i hardver i softver).


Kako radi IQOS sistem?

Blok šema IQOS sistema

 

Blok šema IQOS sistema

 

Korisnički pult (terminal) je namenjen izdavanju rednih brojeva klijentima kao i pružanju informacija klijentima uz mogućnost štampanja delova obaveštajnog materijala. Izdavanje broja se vrši tako što klijent izabere željenu uslugu od ponuđenih na ekranu osetljivom na dodir. Nakon što je klijent odabrao uslugu terminal će odštampati sledeći redni broj (tiket) pomoću termalnog printera i izbaciti papir sa brojem kroz prorez. Listić (tiket) sadrži i naziv odabrane usluge, vreme izdavanja listića i prosečno vreme čekanja na izabranu uslugu.

 

Korisnički pult (terminal) je dopadljivog izgleda i moguće je prilagođenje njegovog izgleda željama klijenta. Namenjen je upotrebi u zatvorenom prostoru, odnosno u šalter salama. Broj terminala zavisi od želje klijenta i veličine šalter sale, pa se slobodno može reći da je fleksibilnost u tom pogledu neograničena.

 

IQOS korisničli pult (terminal)

IQOS korisnički pult (terminal)

 

Ekran osetljiv na dodir je standardno dijagonale 15 inča. Moguće je izabrati i ekrane drugih dimenzija uz potpuno prilagođenje prikaza na ekranu željama klijenta uključujući logo, boje, oblik slova, pozadine i slično.

Štampač je robusan, industrijski, a papir se lako menja tako što se odeljak sa štampačem otvori pomoću servisnog ključa, ukloni se stara rolna i ubaci nova. Termo papir koji se koristi u ovom štampaču je standardan i može se kupiti u svakoj bolje snabdevenoj prodavnici kancelarijskog materijala.

 

Po uzimanju listića građanin/klijent čeka da se njegov broj pojavi na displeju za uslugu koju je izabrao. Šalterski terminal je zapravo komplet koji se sastoji iz displeja za prikaz broja, upravljačke konzole i dela na centralnom displeju. Za svaki šalter je potreban jedan komplet tako da broj šalterskih kompleta u sistemu varira i zavisi od broja šaltera na kojima se administriraju redovi. Displej se obično montira iznad šaltera tako da bude jasno vidljiv iz čekaonice u kojoj klijenti čekaju na svoj broj dok se upravljačka konzola postavlja na radnu površinu pored šalterskog službenika koji njome upravlja.

 

IQOS Korisnički pult (terminal) - Informacije

IQOS Korisnički pult (terminal) - Informacije

 

Korišćenje upravljačke konzole je vrlo jednostavno s obzirom da ima samo pet tastera. Pomoću konzole šalterski službenik može povećati prikazani broj na displeju za jedan (sledeći klijent) ili ga smanjiti za jedan (u slučaju greške) ili oglasiti pauzu i tada se na displeju ispisuju karakteri "---" kao znak da je pauza u toku.

 

Centralni displej je najčešće LCD ekran ili grupa displeja, u zavisnosti od želje klijenta. Uobičajeno se koriste jedan ili više centralnih displeja. Centralni displeji se montiraju u čekaonici gde klijentima koji čekaju na svoj broj pružaju uvid u broj klijenta koji se trenutno opslužuje, prosečno vreme obrade klijenta i slične informacije na osnovu kojih klijenti koji čekaju mogu lako proceniti vreme čekanja. Informaciju o preostalom vremenu za čekanje na uslugu klijent može dobiti u svakom trenutku na korisničkom pultu.

 

Centralni računar upravlja radom celog sistema: centralnih displeja, displeja na šalteru, upravljačkih konzola i koristiti se za obradu informacija prikupljenih sa šalterskih terminala. Na osnovu tih informacija moguće je dobijanje različitih korisnih izveštaja poput prosečnog vremena za obradu klijenta, zauzetosti šalterskih službenika, broju obrađenih klijenata, broju klijenata u zavisnosti od doba dana, dana u nedelji i druge informacije koje pomažu boljoj organizaciji posla u šalter sali i povećavaju efikasnost rada.

 

Zašto IQOS sistem?

 

IQOS sistem je kreiran tako da podržava integrisani (centralizovani) sistem, tačnije jedan sistem može opsluživati veliki broj šaltera rasporedjenih u različitim šalter salama koje se mogu nalaziti u različitim delovima objekta. Takođe, omogućen je i pristup administraciji same aplikacije, gde je moguće definisati različite potrebne menije i sadržaj. Administratorska aplikacija se koristi za podešavanje svih detalja sistema.

 

Ceo IQOS sistem je multijezičan, tako da ako građanin/klijent koji čeka na neku uslugu, na korisničkom pultu (terminalu) izabere za jezik recimo „mađarski“,  ceo interfejs terminala će se prikazati na mađarskom jeziku. Takođe, odštampani tiket za tog korisnika, kao i glasovno prozivanje biće na mađarskom jeziku, bez obzira na izbor jezika prethodnih ili sledećih klijenata.

 

Administratorska aplikacija ima mogućnost generisanja izveštaja koji prate i analiziraju sve podatke bitne za uspešno obavljanje poslovnog procesa. Na osnovu tih podataka poslovni proces se veoma lako može unaprediti, kako bi postao brži, jednostavniji i efikasniji.

 

Sistem klijentu nudi i pomoć u smislu pregleda i štampe spiska potrebnih dokumenata za određenu uslugu ili bilo kojih drugih relevantnih informacija.

 

Kome je namenjen IQOS?

 

Sistem za administriranje redova nalazi svoju primenu u svim ustanovama i institucijama koje imaju šalter sale ili čekaonice u kojima manji ili veći broj klijenata čeka na neku uslugu (domovi zdravlja, policijske uprave, banke, opštinske i gradske institucije... ). Sistem je skalabilan što znači da je moguće instalirati sistem koji se sastoji od svega nekoliko elemenata pa sve do kompleksnih sistema koji opslužuju nekoliko stotina šaltera.

 

Pored ovoga, IQOS sistem (korisnički ili info pult, bez dela za administriranje redova) se može koristiti i u ustanovama koje pružaju informacije većem broju građana kao zamena za oglasne table ili u funkciji interaktivnih vodiča (turističke organizacije gradova, ministarstva, muzeji, biblioteke, gradski arhivi...).

 

Administracija sistema

 

Interfejs administratorske aplikacije je standardizovan, tako da se korisnici veoma lako i brzo prilagođavaju za rad sa aplikacijom. Sve potrebne forme za unos i izmene podataka su jednostavne i slične. Aplikacija je dizajnirana tako da u obzir uzima sledeće:

 • obezbeđuje trenutnu obradu unetih podataka i trenutni prikaz tako obrađenih podataka,
 • sve akcije koje mogu dovesti u pitanje konzistentnost i validnost podataka, kao i ceo integritet baze, programski su onemogućene,
 • autorizacija i autentifikacija korisnika aplikacije (sprečavanje neovlašćene izmene informacija),
 • interfejs aplikacije je jednostavan za korišćenje, što naročito važi za forme preko kojih se vrše unosi velikih količina podataka.

IQOS Administracija
 

IQOS Administracija

 

Svi podaci o radu sistema se uredno beleže za potrebe dalje obrade, pre svega statističke. Administrator sistema može lako pristupiti ovim podacima i na osnovu njih saznati sve relevantne činjenice neophodne za ispravno funkcionisanje sistema i bolju organizaciju poslovanja.

 

IQOS Admin modul omogućuje korisniku aplikacije uvid u kompletno stanje terminala, šaltera kao i stanje hardvera.


Osobine:

 • Garancija 12 meseci

Slični proizvodi: