Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Robno knjigovodstvo


  Programski modul Robno knjigovodstvo omogućava praćenje i upravljanje zalihama robe i gotovih proizvoda. Omogućava praćenje tokova robe, evidencija poslovnih saradnika i partnera, kao i štampanje svih potrebnih dokumenata.
Prednosti:
 • Robno knjigovodstvo je poslovni softver koji je potreban svakom trgovačkom društvu
 • Ako se bavite proizvodnjom, trgovinom, uvozom ili izvozom, davanjem usluga
 • Želite znati sve detalje o vašem poslovanju
Programski modul Robno knjigovodstvo omogućava praćenje i upravljanje zalihama robe i gotovih proizvoda. Omogućava praćenje tokova robe, evidencija poslovnih saradnika i partnera, kao i štampanje svih potrebnih dokumenata.

Elementi i svojstva:

 • robno knjigovodstvo veleprodaje i maloprodaje,
 • materijalno knjigovodstvo,
 • skladišno i međuskladišno poslovanje,
 • razduženje skladišta po normativima,
 • definisanje više identifikacijskih oznaka za artikal: šifra, bar kod, kataloški broj, .....,
 • mogućnost unosa više naziva za isti artikal (npr. naziv artikla prema vlastitoj nomenklaturi i naziv artikla prema nomenklaturi dobavljača, naziv artikla na više jezika ...),
 • grupisanje artikala prema robnim grupama,
 • rezervacija robe ili materijala u skladištu,
 • izrada kalkulacija,
 • izvještaji po organizacionim jedinicama, lokacijama, robnim grupama, .....,
 • prijemnica, otpremnica, ponuda, računi, ......,
 • preuzimanje maloprodajnih računa iz programa,
 • prenos podataka u program Knjiga U-RA i I-RA,
 • pravila kontiranja za prenos u Finansijsko knjigovodstvo.
 
Izvještaji:
 • analitička i sintetička kartica artikla, lager lista, dnevnik prometa, analiza prometa po artiklima - Grafički prikaz, analiza prometa po referentima - Grafički prikaz, analiza prometa po partnerima - Grafički prikaz, tovarni list, analiza razlike u ceni (za artikle, za partnere)......... 

Osobine:

 • O.S.: (Windows XP,Vista,Windows 7)
 • Microsoft SQL server
 • Podaci na serveru - Moguć pristup sistemu sa udaljenih lokacija na internetu
 • Garancija 12 meseci

Slični proizvodi: