Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Parking sistem


Sistem za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima omogućava jednostavnu, automatizovanu kontrolu ulaska, izlaska i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima (delovi javnih površina ograđeni za potrebe parkiranja vozila, parking garaže, ulazi na parkirališta sajmova, ulazi na parking prostore poslovnih objekata sa mešovitim režimom ulaska npr. zakupljeni parking prostor i dnevna naplata i sl.)
Prednosti:
 • kontrola rada inkasanata
 • obezbeđuje minimalno zadržavanje vozila na rampama
 • podržava RF kartice ( proksimiti )
 • podržava bar kod listiće koje sam generiše i štampa prilikom izdavanja
 • podržava „pri paid“ i „post paid“ sisteme
 • generisanje statističkih izveštaja (analitičkih i sintetičkih)
Sistem za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima omogućava jednostavnu, automatizovanu kontrolu ulaska, izlaska i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima (delovi javnih površina ograđeni za potrebe parkiranja vozila, parking garaže, ulazi na parkirališta sajmova, ulazi na parking prostore poslovnih objekata sa mešovitim režimom ulaska npr. zakupljeni parking prostor i dnevna naplata i sl.)

Ovaj sistem omogućava efikasnu kontrolu rada inkasanata, naplatu parkiranja, kontrolu prolaza vozila, poveća sigurnost vozila, obezbeđuje minimalno zadržavanje vozila na rampama i obezbeđuje korisnicima mogućnost provere stanja parkinga i računa za parkiranje putem interneta kao i mogućnost rezervacije parking mesta. Sistem je zasnivan na principima modularnosti i proširivosti. Omogućava da se isti elementi mogu koristiti i na parkiralištima sa nekoliko desetina mesta kao i na parkiralištima sa nekoliko stotina mesta. Sistem funkcioniše nezavisno od broja ulaza/izlaza i broja naplatnih blagajni. Obezbeđena je redundantnost sistema, i u slučaju otkaza jednog dela sistema omogućen je nesmetani nastavak rada u maksimalno mogućem obimu.

Nadzor i upravljanje nad radom sistema je daljinski sa mogućnošću da se iz centrale parking službe može povezivati na više odvojenih sistema radi kontrole i preuzimanja podataka.

Softver za sistem za naplatu parkiranja obezbeđuje kontrolu ulaska i naplatu parkiranja na jednom ili više parkirališta u sistemu.

Softver ima višeslojnu arhitekturu i sastoji se iz više celina:

 • baza podataka (Microsoft SQL server 2005)
 • komunikaciona aplikacija (Windows servis) koja je zadužena za komunikaciju i razmenu podataka sa kontrolerima i upis i čitanje u bazu podataka
 • klijentska aplikacija koja je zadužena za rad operatera i komunicira sa bazom podataka


Klijentska aplikacija se sastoji od nekoliko modula:

 • administrativni modul – služi za unos početnih parametara sistema, cenovnika, za unos svih pretplatnih kartica sa osnovnim podacima o vlasniku, periodu važenja kartice i načinu obnavljanja pretplate. Ukoliko se sistem zasniva na proximity karticama, ovde se unose svi njihovi brojevi i vrši se kategorizacija kartica. Iz ovog modula se vrši i nadzor nad radom sistema i dobijaju se statistički izveštaji
 • instalaterski (servisni) modul – služi za podešavanje i dijagnostiku sistema
 • operaterski modul – služi za rad inkasanata, izdavanje i naplatu kartica.

Osobine:

 • Garancija 12 meseci

Slični proizvodi: