Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


GERKOR


GERKOR je aplikativni softver koji automatizuje celokupni proces poslovanja gerontoloških centara, prateći sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije prisustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika.
Prednosti:
 • jedinstven sistem na nivou cele ustanove (svi podaci u jednoj bazi)
 • pristup podacima u realnom vremenu zasnovan na klijent – server arhitekturi
 • sigurnost pristupa podacima od strane korisnika
 • proširivost i mogućnost prilagođenja potrebama korisnika
 • laka razmena podataka sa drugim serverima, bazama podataka i aplikacijama
 • mogućnost korišćenja na dislociranim radnim stanicama
 • programski moduli zasnovani na Microsoft Windows radnom okruženju i SQL Server bazi podataka
GERKOR je aplikativni softver koji automatizuje celokupni proces poslovanja gerontoloških centara, prateći sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije prisustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika.

GERKOR

Softversko rešenje GERKOR je namenjeno gerontlološkim centrima i domovima za stara i invalidna lica.
Funkcionalnosti
 • vođenje obavezne dokumentacije i evidencije podataka o korisnicima
 • izrada periodičnih i godišnjih planova (plan adaptacije, individualni plan tretmana...)
 • izrada periodičnih i godišnjih izveštaja o korisnicima (zaključak stručnog tima, fluktuacija korisnika, S-2, S-3 ...)
 •  izrada obaveštenja o statusu korisnika (centrima za socijalni rad, srodnicima i drugim zainteresovanim institucijama)
 • formiranje obračuna za pružene usluge (smeštaj, otvoreni oblici zaštite, BO...)
 • automatsko formiranje faktura i uplatnica korisnicima i nosiocima troškova na osnovu raspodele definisane rešenjem
 • praćenje zaduženja korisnika i nosioca troškova (analitička i sintetička kartica korisnika i nosioca troškova)
 • izvod otvorenih/zatvorenih stavki
 
GERKOR
Zašto GERKOR?
 • Da bi stručni radnici brže i efikasnije kreirali obaveznu dokumentaciju
 • Da bi ste maksimalno skratili vreme potrebno za formiranje obračuna i fakturisanje Vaših usluga
 • Da bi ste u svakom trenutku imali ažurne podatke o korisnicima Vaših usluga

Osobine:

 • Garancija 12 meseci

Slični proizvodi: