Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Windows 7


Windows 7 je novi operativni sistem, naslednik Windows Viste. Dostupan je u 32-bit-noj i u 64-bit-noj verziji.
Prednosti:
  • Omogućava da svakodnevni posao bude lakši dokazanom desktop navigacijom
  • Programe startuje brže i lakše, i lako pronalazi zadate fajlove i dokumente
  • Omogućuje: gledanje, pauziranje, premotavanje i snimanje TV programa na računaru
Windows 7 je novi operativni sistem, naslednik Windows Viste. Dostupan je u 32-bit-noj i u 64-bit-noj verziji.

 Postoje četiri verzije ovog operativnog sistema, a to su:

  • Microsoft Windows 7 Home Premium (with  Internet Explorer 8),
  • Microsoft Windows 7 Home Premium Upgrade,
  • Microsoft Windows 7 Professional (with Internet Explorer),
  • Microsoft Windows 7 Professional Upgrade.

Windows 7 je najlakša, najbrža i najangažovanija verzija operativnog sistema Windows-a do sada. Sadrži lakši i bolji način za pretragu i upravljanje datotekama, kao što su skočne liste i poboljšani taskbar pregled, što dalje omogućava brz prolazak kroz svakodnevne zadatke. Preformanse koje sadrži Windows 7, omogućuju da računar radi upravo onako kako korisnik želi. 


Slični proizvodi: