Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Licenciranje softvera  

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...

Vesti Kat Dob
Promena PDV stope
Napisano: 27.09.2012
Na svojoj sednici 25. septembra 2012. godine, Skupština Srbije usvojila je predloge niza propisa vezanih za izmene i dopune poreskih zakona.

S’ obzirom na to da stupaju na snagu od 01. oktobra 2012. godine, trenutno su najaktuelnije izmena Opšte stope PDV-a sa dosadašnjih 18% na 20%, kao i izmena posebne nadoknade poljoprivrednim proizvodjacima sa 5% na 8%.
 
 
Ukoliko ste korisnik nekog od naših softverskih rešenja za pracenje poslovanja, sve potrebne informacije o tome kako da izmenu Opšte stope PDV-a i posebne nadoknade poljoprivrednim proizvodjacima praktično sprovedete možete naći na ovoj stranici. Potrebno je samo da pažljivo pročitate uputstva koja se odnose na naše aplikacije koje koristite i, eventualno, fiskalne uređaje koje posedujete u svojim maloprodajnim objektima.
 
 
Windows aplikacije: WinIFISSQL , WinPCKasa, GASys, MSKasaVista
 Sve što je potrebno da uradite u okviru modula za Robno knjigovodstvo u našem sistemu za praćenje poslovanja – WinIFISSQL u pogledu izmene Opšte stope PDV-a, možete naći u donjem uputstvu:
 
 WinPCKasa, GASys (PCkasa za benzinske stanice) i MSKasaVista. Ukoliko neku od ovih aplikacija koristite zajedno sa softverskim rešenjem WinIFISSQL dovoljno je da samo, nakon promene tarifnog sistema u paketu WinIFISSQL, izvršite redovnu sinhronizaciju kasa, kada će se sve izmene u tarifnom sistemu automatski preslikati i u ove aplikacije. U protivnom, pogledajte donje uputstvo.
 
 Korisnici aplikacije GASys (benzinske stanice) koji koriste Galeb FP-550 fiskalni štampač i najnoviju verziju kontrolera fiskalnog uredjaja (CCFU) sa opcijom “Komande” (vidi donju sliku)
                                                     
 
mogu i samu izmenu PDV stope u fiskalnom uređaju uraditi iz CCFU-a, tj. NE moraju da koriste program FPTest v3.85. Sve potrebne operacije objašnjene su u donjem uputstvu.
 
 
 
DOS aplikacije:  IFIS, TKM, PCKasa
 Sve što je potrebno da uradite u okviru modula za Robno knjigovodstvo u našim DOS sistemima za praćenje poslovanja – IFIS i TKM u pogledu izmene Opšte stope PDV-a, možete naći u donjem uputstvu:
 
 
PCKasa (sa i bez windows kontrolera fiskalnih uređaja - CCFU). Ukoliko neku od ovih aplikacija, u istoj lokalnoj mreži, koristite zajedno sa softverskim rešenjima IFIS ili TKM dovoljno je da samo izvršite promenu tarifnog sistema u paketima IFIS ili TKM i te ce promene odmah biti vidljive i u ovim aplikacijama. U protivnom, pogledajte donje uputstvo.
 
 
Korisnici aplikacije PCKasa BEZ windows kontrolera fiskalnih uredjaja - CCFU (gde se dnevni i periodični fiskalni izveštaji, preseci stanja i sl. puštaju iz same DOS aplikacije za evidenciju prodaje) koji koriste Galeb FP-550 fiskalni printer, mogu i samu izmenu PDV stope u fiskalnom uređaju uraditi iz DOS aplikacije, tj. NE moraju da koriste program FPTest v3.85. Sve potrebne operacije objašnjene su u donjem uputstvu.
 
 
 
Fiskalni uređaji: Galeb FP-550, CT&T, EI (Colibri, Compact), HCP, Epson TM, Handy
 
Najzastupljenijem fiskalnom štampacu Galeb FP-550 promenu opšte PDV stope možete uraditi pomoću besplatnog programa FPTest v3.85. Detaljan opis potrebnih operacija dat je u donjem uputstvu.
 
 
 
Još jednom napominjemo da korisnici aplikacija: GASys (benzinske stanice) sa najnovijom verzijom kontrolera fiskalnog uredjaja (CCFU) i DOS PCKasa BEZ windows kontrolera fiskalnih uređaja – CCFU, ne moraju da koriste program FPTest vec mogu izmenu PDV stopa da urade iz samih aplikacija na osnovu gore datih uputstava.
 
Fiskalnom printeru CT&T PDV stope možete promeniti pomoću aplikacije BlueCom. Za detaljno uputstvo kontaktirajte servisera sa kojim imate sklopljen Ugovor o održavanju fiskalnih uredjaja.
 
EI fiskalne kase Colibri i Compact imaju svoju tastaturu i u korisnickom uputstvu koje ste dobili prilikom kupovine ovih uredjaja, objašnjen je postupak za promenu PDV stopa. Ukoliko ste uputstvo izgubili ili vam nije potpuno jasno, kontaktirajte servisera sa kojim imate sklopljen Ugovor o održavanju fiskalnih uredjaja.
 
HCP fiskalni uredjaji (i štampaci i kase) kontrolišu se programom HCP Integra koji je sigurno već instaliran na vašem racunaru. Postupak njegovog korišćenja za promenu PDV stopa opisan je u donjem uputstvu.
 
 
Za fiskalne štampace iz Epson TM serije na raspolaganju vam je program Total Test. Za detaljno uputstvo o njegovoj upotrebi, kontaktirajte servisera sa kojim imate sklopljen Ugovor o održavanju fiskalnih uredjaja.
 
Ukoliko koristite fiskalnu kasu Handy, u korisnickom uputstvu koje ste dobili prilikom kupovine ovog uredjaja, objašnjen je postupak za promenu PDV stopa. Ukoliko ste uputstvo izgubili ili vam nije potpuno jasno, kontaktirajte servisera sa kojim imate sklopljen Ugovor o održavanju fiskalnih uredjaja.